Október 2009

Martin a Vrútky budú využívať zelenú energiu spoločne.

V Martine dnes podpísali primátori miest Martin a Vrútky so zástupcami spoločností Martinská teplárenská, a.s. a Martico, a.s. dohodu o podpore rozvoja systému centrálneho zásobovania teplom v regióne. Sústava centrálneho zásobovania teplom martinskej teplárne by sa mala v blízkej dobe rozšíriť aj na územie Vrútok. Spolupráca oboch miest prinesie obyvateľom Turca stabilitu cien tepla a umožní využívanie biomasy ako alternatívneho zdroja energie.

Vrútky v súčasnosti používajú na vykurovanie dve kotolne na zemný plyn. „Využívanie zemného plynu na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody je pri vysokých cenách tejto komodity neefektívne a zraniteľné. Vybrali sme si ako dodávateľa Martinskú teplárenskú, ktorá dokáže vyrábať teplo efektívnejšie ako náš mestský podnik,“ vysvetľuje Miroslav Mazúr, primátor Vrútok. „Pripojenie mesta Vrútky na systém centrálneho zásobovania teplom sa premietne do stabilnejších cien tepla pre obyvateľov martinského regiónu,“ dopĺňa Andrej Hrnčiar, primátor Martina. Prírastkom objemu tepla do produkcie Martinskej teplárenskej, a.s. sa fixná zložka ceny tepla rozpočíta na väčší počet jednotiek, čo vytvorí priestor pre stabilnejšiu cenu za teplo pre občanov obidvoch miest.

Martinská teplárenská v budúcom roku plánuje poskytovať svojim odberateľom teplo a teplú úžitkovú vodu za rovnakú cenu, akú Martinčania platia dnes. Tepláreň chce zachovať pôvodnú cenovú úroveň napriek tomu, že investuje takmer 16 miliónov eur do rekonštrukcie kotla s fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy, ktorý plánuje uviesť do prevádzky v máji 2010. „Od budúceho roku rozšírime našu doterajšiu palivovú základňu o biomasu, čím sa posunieme k vyššej nezávislosti na plyne,“ hovorí Jaroslav Mihál, predseda predstavenstva spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. Na základe prijatého zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa takmer polmiliardová investícia vplyvom vyššej výkupnej ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov prejaví na cene tepla len minimálne. Využitie biomasy pri výrobe tepla bude mať pozitívny vplyv nielen na ceny, ale aj na kvalitu ovzdušia.

Predmetom dohody je tiež odpredaj časti primárneho rozvodu tepla, patriaceho spoločnosti Martico, a.s. a jeho zaradenie do majetku spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. Získaním rozvodu v dĺžke približne 400 metrov sa skráti realizačná doba pripojenia mesta Vrútky na sústavu centrálneho zásobovania teplom. Spoločnosť Martico, a.s. získané prostriedky z predaja reinvestuje do modernizácie svojich zariadení, najmä odovzdávacích staníc tepla. Podľa slov Miroslava Obšivaného, predsedu predstavenstva Martico a.s., nové investície do modernizácie umožnia efektívnejšiu prevádzku celého systému centrálneho zásobovania teplom.

Po minuloročnom pripojení časti Priekopa a Fakultnej nemocnice v Martine bude pripojenie Vrútok na martinskú tepláreň znamenať nárast predaného objemu tepla približne o 5 percent. „Som rád, že naša spoločnosť dáva pocit tepelnej pohody a bezpečnosti celému regiónu. Každý nový odber pre nás znamená vyššiu účinnosť zariadení, najmä v letnom období. O to viac ma teší skutočnosť, že dohodu sme podpísali symbolicky na Deň energetikov a v období  60. výročia začatia výstavby martinskej teplárne,“ dodáva Jaroslav Mihál.

 Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF