Júl 2015

V platnosti je Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 144/2015 Z. z. (pdf),
 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej 
energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.