Kotly K6, K7

Kotly K6, K7
Menovitý tepelný príkon kotlov K6 / K7 je 134,3 / 133,3 Megawattov, projektovaná účinnosť predstavuje 84,7 /84,7 percent. Teplota pary dosahuje 540°C , pretlak pary je 9,40 MPa. Parné kotly s ventilátorovými mlynmi na spaľovanie hnedého uhlia sú dvojťahové s vysunutým regeneratívnym ohrievačom vzduchu. Spaľovacia komora má štvorcový prierez, steny spaľovacej komory sú membránové a dno je ukončené výsypkou. Granulačné zvyšky odchádzajú cez vynášač a drtič škvary do splavovacieho kanála. Odparovací systém má prirodzenú cirkuláciu.
Spaliny sú  odvedené cez dvojkomorový elektrofilter a dva dymové ventilátory do komína. Para po výstupe z kotla K6 a K7 prechádza cez hlavný rozdeľovač a potrubný rozvod do parnej protitlakovej turbíny TG3 s výkonom 32 Megawattov a regulovaným odberom sa využíva na výrobu elektrickej energie a zabezpečenie parných odberov.
Kotly K6, K7 a TG3 sa prevádzkujú hlavne v zimnom období.