Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
CO
100
250
250
245
41
NOX
200
600
400
453
368
SO2
35
1 254
200
511
346
TZL
10
50
40
42 17

aktualizované 23. 04. 2019

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

február 2018

marec 2018

apríl 2018

máj 2018

jún 2018

júl 2018

august 2018

september 2018

október 2018

november 2018

december 2018

január 2019

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2017

2018

Oprávnené merania v roku 2018 v Martinskej teplárenskej a.s.

Oprávnené merania v r. 2018

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách