Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
CO
100
250
250
247
29
NOX
200
600
400
591
407
SO2
35
1 254
200
1229
824
TZL
10
50
40
49 19

aktualizované 10.12. 2018

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

november 2017

december 2017

január 2018

február 2018

marec 2018

apríl 2018

máj 2018

jún 2018

júl 2018

august 2018

september 2018

október 2018

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2016

2017

Oprávnené merania v roku 2018 v Martinskej teplárenskej a.s.

Opravnené merania v r. 2018

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách