Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
CO
100
250
250
250
55
NOX
200
600
400
400
294
SO2
35
1 254
200
200
4
TZL
10
50
40
40 14

aktualizované 12. 8. 2019

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

júl 2018

august 2018

september 2018

október 2018

november 2018

december 2018

január 2019

február 2019

marec 2019

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2017

2018

Oprávnené merania v roku 2018 v Martinskej teplárenskej a.s.

Oprávnené merania v r. 2018

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách