Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
CO
100
250
250
241
22
NOX
200
600
400
514
411
SO2
35
1 254
200
854
478
TZL
10
50
40
44
13

aktualizované 17. 04. 2018

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

apríl 2017

máj 2017

jún 2017

júl 2017

august 2017

september 2017

október 2017

november 2017

december 2017

január 2018

február 2018

marec 2018

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2016

2017

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách