Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
TZL
10
50
40
38
7
SO2
35
1 254
200
192
15
NOx
200
600
400
390
285
CO
100
250
250
243
58

aktualizované 24. 7. 2017

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

júl 2016

august 2016

september 2016

október 2016

november 2016

december 2016

január 2017

február 2017

marec 2017

apríl 2017

máj 2017

jún 2017

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2015

2016

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách