Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
TZL
10
50
40
40
3
SO2
35
1 254
200
200
11
NOx
200
600
400
400
272
CO
100
250
250
250
74

aktualizované 25. 9. 2017

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

september 2016

október 2016

november 2016

december 2016

január 2017

február 2017

marec 2017

apríl 2017

máj 2017

jún 2017

júl 2017

august 2017

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2015

2016

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách