Aktuálne hodnoty stavu ovzdušia v tomto mesiaci

Koncentrácia znečisťujúcich látok (ZL)
ZL
Emisný limit podľa palív [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg.m-3]
Modifikovaný vážený priemer - skutočnosť [mg.m-3]
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Drevná štiepka
TZL
10
50
40
40
5
SO2
35
1 254
200
233
38
NOx
200
600
400
403
336
CO
100
250
250
247
102

aktualizované 13. 11. 2017

Ročné a mesačné protokoly emisných meraní za posledných 12 mesiacov:

november 2016

december 2016

január 2017

február 2017

marec 2017

apríl 2017

máj 2017

jún 2017

júl 2017

august 2017

september 2017

október 2017

Ročný protokol za predchádzajúci kalendárny rok:

2015

2016

Legenda

vysvetlivky k použitým skratkám v zostavách