Kotly K4, K5

Kotly sú konštruované ako granulačné, sálavé s prirodzenou cirkuláciou. Menovitý tepelný príkon v kotloch K4 / K5 je 66,9 / 68,1 Megawattov na hnedé uhlie a 65,1 / 66,7 Megawattov na zemný plyn.  Účinnosť hnedého uhlia kotlov K4 / K5 je  88 / 84 percent, účinnosť zemného plynu K4 / K5 predstavuje 92 / 84 percent. Teplota pary dosahuje 450°C , pretlak pary je 5,70 MPa.

Kotly K6, K7

Kotly K6, K7
Menovitý tepelný príkon kotlov K6 / K7 je 134,3 / 133,3 Megawattov, projektovaná účinnosť predstavuje 84,7 /84,7 percent. Teplota pary dosahuje 540°C , pretlak pary je 9,40 MPa. Parné kotly s ventilátorovými mlynmi na spaľovanie hnedého uhlia sú dvojťahové s vysunutým regeneratívnym ohrievačom vzduchu. Spaľovacia komora má štvorcový prierez, steny spaľovacej komory sú membránové a dno je ukončené výsypkou. Granulačné zvyšky odchádzajú cez vynášač a drtič škvary do splavovacieho kanála. Odparovací systém má prirodzenú cirkuláciu.

Výmenníková stanica

Výmenníková stanica
Slúži pre ohrev vody v horúcovodnom systéme. Pozostáva z dvoch základných a dvoch špičkových ohrievákov. Pre ohrev obehovej vody sa využíva para z protitlaku TG2, TG3, alebo z redukčnej stanice. Odčerpávanie vzniknutého kondenzátu zabezpečujú kondenzátne čerpadlá. Reguláciu tlaku v horúcovodnom systéme  zabezpečujú doplňovacie čerpadlá.

Zauhľovanie

Systém zauhľovania zabezpečuje dopravu uhlia zo skládky krytými dopravníkmi. Uhlie sa suší a homogenizuje v mlynoch na prášok. Zmes práškového uhlia so vzduchom je vháňaná do práškových horákov. Teplo zo spaľovacieho procesu ohrieva rúrky, v ktorých prúdi napájacia voda. Pri ohreve vzniká para, ktorá sa odvádza do parnej turbíny. Parný bubon zabezpečuje cirkuláciu napájacej vody v rúrkovom systéme kotla.