Štandardy kvality sú, zjednodušene povedané, súborom minimálnych pravidiel a postupov, ktoré musí regulovaný subjekt dodržiavať, aby zákazník za cenu, ktorú platí za teplo, dostal primeranú kvalitu.

TEPLO
 
Vyhláškou ÚRSO 316/2008 sa ustanovujú štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb, ktoré súvisia s dodávkou tepla a zároveň sa ustanovuje forma a obsah na vyhodnocovanie dodržiavania štandardov kvality pri dodávaní tepla a podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov kvality.
Vyhláška definuje pod dodržaním štandardov kvality dodávania tepla predovšetkým schopnosť dodávateľa tepla dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté podľa zákona o tepelnej energetike.
Medzi hlavné zmluvné parametre dodávky tepla patria maximálny tepelný príkon, vykurovacia krivky alebo odberový diagram. Medzi dôležité podmienky dodávky tepla  zároveň patrí aj schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase dodávky tepla na vykurovanie (vo vykurovacom období) a v neposlednom rade aj schopnosť zabezpečiť do odberného miesta také množstvo tepla, aby bola zabezpečená v objekte tepelná pohoda.
Ďalšie sledované štandardy kvality vychádzajú z povinností dodávateľa tepla dodržiavať určité lehoty ustanovené zákonom o energetike. V treťom balíku štandardov kvality sú činnosti resp. lehoty, ktoré nie sú definované v zákone o tepelnej energetike, ale ich uskutočnenie resp. dodržanie má vplyv na kvalitu a bezpečnosť dodávky.
V prílohách č.1 a č.2  k vyhláške  ÚRSO 316/2008  sú vyhodnotené štandardy kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla a štandardy kvality dodávaného tepla.
 

Od 1.4.2011 je v platnosti vyhláška ÚRSO č.92/2011 Z.z. Táto zrušuje vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z. z., ktorou sa ustanovili štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla do roku 2010. 

V prílohách č.1 a č.2 k vyhláške č.92/2011 Z.z. sú vyhodnotené štandardy kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla a štandardy kvality dodávaného tepla za rok 2015.

   Štandardy kvality a služieb súvisiacich s dodávkou tepla - 2015.pdf 

 

 

ELEKTRINA

Vyhláška ÚRSO 315/2008 ustanovuje štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb. Cieľom novej vyhlášky je zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovaru a služieb, ochrana odberateľov elektriny a ochrana oprávnených záujmov regulovaných subjektov. Vyhláška rozdeľuje štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb podľa kategórie povolení na výkon činností v elektroenergetike, vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, t.j. člení štandardy na kategórie prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny.

 Štandardy kvality a služieb súvisiacich s dodávkou elektriny - 2015.xls

 Štandardy kvality a služieb súvisiacich s distribúciou elektriny - 2015.xls