Kotol na fluidné spracovanie biomasy

Kotol na fluidné spaľovanie biomasy

Kotol s fluidnou technológiou umožňuje samostatné spaľovanie biomasy, čiže bez nutnosti stabilizovať proces horenia zemným plynom. Oproti konvenčným kotlom produkuje menej oxidu uhličitého a dosahuje vyššiu účinnosť spaľovacieho procesu.

Princíp fungovania kotla

Konštrukcia fluidného kotla umožňuje dokonalé zhorenie paliva – biomasy. Drevná štiepka horí vo vznose, fluidnom lôžku pri optimálnom prívode spaľovacieho vzduchu do spaľovacej komory, pričom teplota neprekročí 900°C.
Vznos je riešený rovnomerným prívodom hlavného fluidizačného vzduchu do spaľovacej komory zospodu tak, aby bola zabezpečená plávajúca fluidná vrstva kremičitého piesku a drevnej štiepky. Výkon kotla je regulovaný  výškou vznášajúcej sa vrstvy. Obmedzenie na 900°C má zamedziť vzniku NOX zo vzduchu a z paliva.
Energia uvoľnená spálením paliva – drevnej štiepky sa sústavou teplovýmenných plôch – prehrievákov odvádza do vody, z ktorej zmenou skupenstva v parných prehrievákoch dosiahne parametre prehriatej pary. Para uvoľní vnútornú energiu na pohon turbíny a generátora  elektrickej energie.
Protitlak z turbíny je využitý na ohrev horúcovodného systému pre potreby vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody v systéme  sústavy centrálneho zásobovania teplom v Martine.

Parametre rekonštruovaného kotla na fluidné spaľovanie s bublinkujúcou vrstvou

Parný výkon: 75 t/hod
Parametre prehriatej pary: 5,7 MPa, 450°C,
Teplota napájacej vody: 105 °C
Garantované palivo: drevná štiepka
Odhadovaná účinnosť zariadenia: 87% pri garantovanom palive