Ekológia

Sme najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom tepla a elektrickej energie v Martine. Naše podnikanie vychádza z filozofie šetrného prístupu k prírode. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, ktorá je založená na princípoch minimalizácie tvorby odpadov a znečistenia, znižovaní ekologických rizík, plnení všetkých legislatívnych noriem a neustálom zlepšovaní  vzťahu k okolitej prírode. Za posledné desaťročie sme znížili tvorbu tuhých znečisťujúcich látok zo 65,2 na 16,7 ton, oxidu siričitého zo 4 919,2 na 706,2 ton, oxidov dusíka zo 660,7 na 268,6 ton, oxidu uhoľnatého zo 130,8 na 8,8 ton a oxidu uhličitého z 356 436 na 172 422 ton. Nový stacionárny kotol na fluidné spaľovanie biomasy nám umožní znížiť ukladanie odpadov na odkalisko o 3 200 ton ročne.

V zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
§4 ods. 5 písm. c) uvádzame:

Elektrina vyrobená  z obnoviteľných zdrojov za rok 2018:

a.) účinnosť kombinovanej výroby za rok 2018 je 75,402 %,
b.) percentuálny podiel tepla dodávaného pre technologické účely z využiteľného tepla je 14,11%.


Elektrina vyrobená z vysoko účinnej kombinovanej výroby za rok 2018:
a.) účinnosť kombinovanej výroby za rok 2018 je 79,876 %,
b.) 67,58 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu bolo dodané centralizovaným zásobovaním teplom,
c.) dodávka tepla pre verejnosť je viac ako 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom.